معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨
1-نام و نام خانوادگی : علی باقرزاده
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : زراعت
سابقه کار: 14سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 125
شماره اتاق : 125

2-نام و نام خانوادگی : ایرج شعبانی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : علوم کشاورزی
سابقه کار: 29سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 125
شماره اتاق : 125


3- نام و نام خانوادگی : انیسه رنجبر شیروان
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
سابقه کار: 12سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 125
شماره اتاق : 125