معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

1

3- نام و نام خانوادگی : انیسه رنجبر شیروان
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
سابقه کار: 18سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 123
شماره اتاق : 123