وظايف | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

وظایف :
1-نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت
2- مبارزه با آفات عمومی و بیماریهای زراعی و باغی
3- مکانیزاسیون کشاورزی