وظايف ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
چهار شنبه‚ ٢۴ آبان ١٣٩٧

وظایف :
1-نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت
2- مبارزه با آفات عمومی و بیماریهای زراعی و باغی
3- مکانیزاسیون کشاورزی