فعاليت ها | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

فعالیت ها :
1- (مبارزه با آفات همگانی ( سن غلات
2- مبارزه با آفات عمومی 0 موش و ملخ
3- مبارزه علیه آفات و بیماریهای خصوصی در مزارع و باغات