معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگي : محمد هندآبادي
مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد
رشته تحصيلي : ژنتيك و اصلاح دام
سابقه كار : 15 سال
شماره تماس: 05836226046
شماره اتاق: 112
وظايف و فعاليتها:
1-    رئيس اداره بهبود توليدات دامي
2-    نماينده مديريت شيلات در شهرستان


نام و نام خانوادگي : زهرا سیلانه
مدرك تحصيلي : اموردام
سابقه كار : 3 سال
شماره تماس: 09151888813
شماره اتاق:

کارشناس زنبور 113

نام و نام خانوادگي : علي غديري
مدرك تحصيلي : كارشناس
رشته تحصيلي : توليدات دامي
سابقه كار : 15 سال
شماره تماس: 05836226046
شماره اتاق: 113
وظايف و فعاليتها:
1-    كارشناس اصلاح نژاد دام
2-    كارشناس امور طيور

3-معصومه اله یارزاده

لیسانس اموردام

کازشناس طیور