معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
جمعه‚ ٣١ فروردین ١٣٩٨
نام و نام خانوادگي : محمد هندآبادي
مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد
رشته تحصيلي : ژنتيك و اصلاح دام
سابقه كار : 9 سال
شماره تماس: 05836226046
شماره اتاق: 112
وظايف و فعاليتها:
1-    رئيس اداره بهبود توليدات دامي
2-    نماينده مديريت شيلات در شهرستان


نام و نام خانوادگي : صفي عليزاده
مدرك تحصيلي : تكنسين پرورش زنبور عسل
رشته تحصيلي : پرورش زنبور عسل
سابقه كار : 23 سال
شماره تماس: 05836226046
شماره اتاق: 113
وظايف و فعاليتها:
1-    كارشناس پرورش زنبور عسل
2-    كارشناس بهبود تغذيه دامنام و نام خانوادگي : علي غديري
مدرك تحصيلي : كارشناس
رشته تحصيلي : توليدات دامي
سابقه كار : 15 سال
شماره تماس: 05836226046
شماره اتاق: 113
وظايف و فعاليتها:
1-    كارشناس اصلاح نژاد دام
2-    كارشناس امور طيور
 نام و نام خانوادگي :محبوبه كشوريان مقدم
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي : مهندسي منابع طبيعي و شيلات
سابقه كار :10
شماره تماس:09153845181
شماره اتاق:113
وظايف و فعاليتها :
1-    بازديد از واحدهاي پرورش ماهيان گرمابي و سردابي و ارائه توصيه هاي كارشناسي جهت بهبود وضعيت واحدها
2-    آمارگيري از توليد ماهيان به صورت ماهيانه
3-    پاسخگويي به مراجعه كنندگان و پاسخ به مكاتبات اداري