وظايف ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
جمعه‚ ٢۶ آبان ١٣٩٧
وظایف :
1- صدور پروانه
2- کارشناس تسهیلات
3-سرپرست نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
4- کارشناس عامل نظارتی امور اراضی