معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

 

علی باقرزاده: رئیس ترویج

مدرک: فوق لیسانس باغبانی

داخلی اتاف:128

سودابه قلی زاده: کارشناس مسئول زنان روستایی

مدرک: فوق لیسانس زراعت