معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

 

علی باقرزاده: رئیس ترویج

مدرک: فوق لیسانس باغبانی

داخلی اتاف:128

سودابه قلی زاده: کارشناس مسئول زنان روستایی

مدرک: فوق لیسانس زراعت