معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی : سودابه قلی زاده
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : زراعت
سابقه کار: 5سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 116
شماره اتاق : 116