معرفي كاركنان ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢٧ آبان ١٣٩٧
نام و نام خانوادگی : محمد آزموده
مدرک تحصیلی : غوف دیپلم
رشته تحصیلی : علوم انسانی
سابقه کار: 27سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 116
شماره اتاق : 116