وظايف | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
وظایف :
1- فعالیت در تولیدات گیاهی - مروج دهستان زوارم - توزیع نهاده های زراعت و صدور حواله سوخت
2- امور مربوط به روابط عمومی
3- تربیت بدنی