معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱


نام و نام خانوادگي : سیده گلثومه هاشمی
پست سازماني : مسئول طرح و برنامه
مدرك تحصيلي : ليسانس
رشته تحصيلي : گیاهپزشکی
سبقه كار : 5 سال
شماره اتاق : 127