معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨


نام و نام خانوادگي : معصومه اله یارزاده
پست سازماني : كارشناس برنامه و بودجه
مدرك تحصيلي : ليسانس
رشته تحصيلي : اموردام
سبقه كار : 3 سال
شماره اتاق : 215