معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
دوشنبه‚ ٣ اردیبهشت ١٣٩٨

نام و نام خانوادگي : حسين جعفري
پست سازماني : كارشناس مسئول برنامه و بودجه
مدرك تحصيلي : ليسانس
رشته تحصيلي : مهندسي توليدات گياهي
سبقه كار : 28 سال
شماره اتاق : 121نام و نام خانوادگی : پروانه صانعی
مدرك تحصيلي : گارشناسي
رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني
سابقه كار : 10 سال