وظايف | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
1- برنامه و بودجه : پيگيري اعتبارات تملك دارايي تا نتيجه نهايي ( موافقت نامه - تخصيص نظارت )
2-امور سرمايه گذاري: پيگيري تسهيلات بانكي و مساغل خانگي و تعهد اشتغال
3-آمار : پيگيري كارهاي آماري