معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی : فاطمه چترزرین
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
رشته تحصیلی : - علوم انسانی
سابقه کار: 19سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 159
شماره اتاق : 109