معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨
نام و نام خانوادگی : فاطمه چترزرین
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : - علوم انسانی
سابقه کار: 17سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 159
شماره اتاق : 109