معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨


نام و نام خانوادگي :صغري رضا زاده يامي
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي : ادبيات فارسي
سابقه كار :16
شماره تماس:05856242195
شماره اتاق:107