معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱


نام و نام خانوادگي :صغري رضا زاده يامي
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي : ادبيات فارسي
سابقه كار :16
شماره تماس:05856242195
شماره اتاق:107


خانم معصومه سیف اله زاده

کارشناس امورمالی

آقای فرهادی : مسئول امور مالی