معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
سه شنبه‚ ٧ فروردین ١٣٩٨


نام و نام خانوادگي :عزيز اسلامي نژاد
مدرك تحصيلي :ديپلم
رشته تحصيلي :افتخاري
سابقه كار :29
شماره تماس:05856242195
شماره اتاق:106نام و نام خانوادگي :صغري رضا زاده يامي
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي : ادبيات فارسي
سابقه كار :16
شماره تماس:05856242195
شماره اتاق:107

نام و نام خانوادگي :مهدي رحمتي مقدم
مدرك تحصيلي :ديپلم
رشته تحصيلي :فرهنگ و ادب
سابقه كار :27 سال
شماره تماس:09153851798
شماره اتاق:106