وظايف ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه‚ ٢۵ آبان ١٣٩٧
وظايف و فعاليتها :
1-    مميزي اسناد تملك و داراييهاي سرمايه اي
2-    مميزي اسناد هزينه اي
3-    تفكيك اسناد