فعاليت ها | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
وظايف و فعاليتها :
1-    صدور اسناد تملك دارائيهاي سرمايه اي
2-    صدور اسناد هزينه اي
3-    صدور چكوظايف و فعاليتها :
1-    بايگاني اسناد و مدارك امور مالي
2-    پرداخت كسورات حقوق و مزاياي غير مستمر
3-    انجام امور بانكي
4-    جمع آوري ماموريت پرسنل جهت پرداخت و ارسال به استان