معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱نام و نام خانوادگي : علي هراتي
مدرك تحصيلي : ديپلم
رشته تحصيلي : علوم انساني
سابقه كار :24 سال
شماره تماس:05856226117
شماره اتاق:111

نام و نام خانوادگي : مریم جهانی
مدرك تحصيلي : فوق لیسانس
رشته تحصيلي : آب و خاک
سابقه كار :4
شماره تماس:
شماره اتاق:111