معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه‚ ٢ فروردین ١٣٩٨


نام و نام خانوادگي : علي هراتي
مدرك تحصيلي : ديپلم
رشته تحصيلي : علوم انساني
سابقه كار :24 سال
شماره تماس:05856226117
شماره اتاق:117

نام و نام خانوادگي : مهدي جعفرپناه
مدرك تحصيلي : ديپلم
رشته تحصيلي : كاردانش
سابقه كار :19 سال و 8 ماه
شماره تماس:09151892706
شماره اتاق:117