وظايف | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
وظايف :
1- هماهنگي با مدير درخصوص امور محوله اداري
2- هماهنگي با روساي ادارات تحت امر مديريت درخصوص انجام ماموريت ها
3- هماهنگي با همكاران زير مجموعه درخصوص انجام ماموريتهاي اداري