وظايف ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢٧ آبان ١٣٩٧
وظايف :
1- هماهنگي با مدير درخصوص امور محوله اداري
2- هماهنگي با روساي ادارات تحت امر مديريت درخصوص انجام ماموريت ها
3- هماهنگي با همكاران زير مجموعه درخصوص انجام ماموريتهاي اداري