فعاليت ها | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
عاليتها :
1-هماهنگي با مسئول واحد در مورد خريد لوازم اداري
2- هماهنگي با امور مالي در مورد تنظيم سندها
3- هماهنگي با امور مالي در مورد اداره دارايي و بانكها