فعاليت ها ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢٧ آبان ١٣٩٧
عاليتها :
1-هماهنگي با مسئول واحد در مورد خريد لوازم اداري
2- هماهنگي با امور مالي در مورد تنظيم سندها
3- هماهنگي با امور مالي در مورد اداره دارايي و بانكها