معرفي نماينده ولي فقيه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
نام و نام خانوادگي : حسن دهقان                                                                                                                                                                                                                      پست سازماني : مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در شهرستان