معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

نام و نام خانوادگی: بهروز جعفری

سمت: رییس مرکز

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس باغبانی

نام و نام خانوادگی: امیدحسین زاده

سمت: مروج

مدرک تحصیلی: لیسانس اموردام

نام و نام خانوادگی: محمدعابدزاده

مدرک: لیسانس زراعت

نام و نام خانوادگی: محسن داوودی

مدرک لیسانس زراعت

نام و نام خانوادگی: فریبا مشتاق

مدرک : فوق لیسانس باغبانی

نام و نام خانوادگی: زینب رضایی

لیسانس گیاهپزشکی