معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

رسول عباسیان:سرپرست لوجلی

مدرک: لیسانس زراعت

معصومه جمیلی:مروج

لیسانس اموردام

فرزانه شریعت زاده: مروج

لیسانس زراعت

مرضیه صابری: مروج

لیسانس گیاهپزشکی

لطیف برات زاده: کارشناس

لیسانس