معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

نام و نام خانوادگي : قاسم رضایی
پست سازماني : رئيس مركز خدمات كشاورزي گليان
مدرك تحصيلي : ليسانس
رشته تحصيلي : زراعت
سابقه كار : 4 سال
تلفن تماس : 36445497
وظايف و فعاليتها :
1- نظارت بر تهيه آمار ، اطلاعات و تشكيل بانك اطلاعات كشاورزي از كليه استعدادها و توانمنديها در حوزه تحت پوشش
2- برگزاري دوره ها و برنامه و طرحهاي ترويجي ويژه توليد كنندگان و بهره برداران
3- برنامه ريزي ترويجي و انتقال فناوريها و شيوه هاي نوين كشاورزي و دستاورهاي تحقيقاتي

نام و نام خانوادگي :حسن اله یارزاده

مدرك تحصيلي :فوق لیسانس

رشته تحصيلي : دام

نام و نام خانوادگی: مریم شعبانی

مدرک : فوق لیسانس زراعت

نام و نام خانوادگی: غلامعلی ولی زاده

مدرک: فوق لیسانس باغبانی