معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

نام و نام خانوادگي : حسن محمودی
پست سازماني : رئيس مركز خدمات كشاورزي گليان
مدرك تحصيلي : ليسانس
رشته تحصيلي : زراعت
سابقه كار : 12 سال
تلفن تماس : 6413496
وظايف و فعاليتها :
1- نظارت بر تهيه آمار ، اطلاعات و تشكيل بانك اطلاعات كشاورزي از كليه استعدادها و توانمنديها در حوزه تحت پوشش
2- برگزاري دوره ها و برنامه و طرحهاي ترويجي ويژه توليد كنندگان و بهره برداران
3- برنامه ريزي ترويجي و انتقال فناوريها و شيوه هاي نوين كشاورزي و دستاورهاي تحقيقاتي

نام و نام خانوادگي :احمد کاظم پور

مدرك تحصيلي :لیسانس

رشته تحصيلي : زراعت

نام و نام خانوادگی: مجتبی شجاعی

مدرک : لیسانس اموردام

نام و نام خانوادگی: حسن اله یارزاده

مدرک: فوق لیسانس اموردام