فعاليت ها | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
1-نظارت بر تهيه آمار ، اطلاعات و تشكيل بانك اطلاعات كشاورزي از كليه استعدادها و توانمنديها در حوزه تحت پوشش                                                                                                  2- برگزاري دوره ها و برنامه ها و طرحهاي ترويجي ويژه توليدكنندگان و بهره برداران
3-رنامه ريزي ترويجي و انتقال فناوريها و شيوه هاي نوين كشاورزي و دستاورهاي تحقيقاتي