آبادگران كشاورزي پارسه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان