معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨
1-نام و نام خانوادگي : مريم رباط جزي
پست سازماني : مسئول امور عمومي                                                                                                                                                                                                                                 مدرک تحصیلی : کترشناسی
رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی
سابقه کار: 7 سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 103
شماره اتاق : 106