معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

1-نام و نام خانوادگي : مريم رباط جزي
پست سازماني : مسئول امور عمومي                                                                                                                                                                                                                              
رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی
سابقه کار: 7 سال
شماره تماس : 05856226117 داخلی 103شماره اتاق :

153

آقای ایوب رباط جزی  کارشناس امورعمومی