وظايف | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
وظایف :
1- امور مربوط به کارگزینی کنترل - گزارش کارکرد و حضور و غیاب کارکنان - انجام امور اداری
2- امور بازنشستگان - امور تأمین نیروی انسانی - امور رفاهی - امور مربوط به بیمه و درمان