اطلاعيه سفيدك داخلي و سطحي انگور - اطلاعيه سفيدك داخلي و سطحي انگور | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

قابل توجه باغداران محترم

با توجه به شرايط جوي و بارندگي جهت جلوگيري از گسترش بيماري سفيدك داخلي و سطحي انگور ، هر چه سريعتر نسبت به سمپاشي باغات خود اقدام نماييد تا بروز خسارتهاي جبران ناپذير جلوگيري شود.