بازدید زنان روستایی نیشابور از صندوق خرد زنان روستایی ششهرستان شیروان و زنان کارآفرین - بازدید زنان روستایی نیشابور از صندوق خرد زنان روستایی ششهرستان شیروان و زنان کارآفرین | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان