مبارزه با ملخ در روستاهای دهستان زوارم و گلیان - مبارزه با ملخ در روستاهای دهستان زوارم و گلیان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان