اطلاعیه سفیدک سطحی انگور - اطلاعیه سفیدک سطحی انگور | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان