انتصاب معاون فني - انتصاب معاون فني | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان