انتصاب سرپرست واحد صنايع و مكانيزاسيون - انتصاب سرپرست واحد صنايع و مكانيزاسيون | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان