انتصاب آقای رمضان امان زاده بعنوان مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی شیروان - انتصاب آقای رمضان امان زاده بعنوان مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان