انتصاب آقای مهران حیاتی بعنوان مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی شیروان - انتصاب آقای مهران حیاتی بعنوان مدیر محترم مدیریت جهاد کشاورزی شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان