انتصاب آقای محمد هندآبادی بعنوان سرپرست معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شیروان - انتصاب آقای محمد هندآبادی بعنوان سرپرست معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان