انتصاب خانم آمنه یزدانی بعنوان سرپرست امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شیروان - انتصاب خانم آمنه یزدانی بعنوان سرپرست امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان