گزارش وضعيت كشت چغندرقند و ميزان توليد شكر در شهرستان شيروان - گزارش وضعيت كشت چغندرقند و ميزان توليد شكر در شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 


گزارشي از وضعيت كشت چغندرقند و ميزان توليد شكر در شهرستان شيروان

سطح كشت چغندرقند در سال جاري در شهرستان شيروان  750 هكتار مي باشد كه پيش بيني مي گردد در صورت مساعد بودن شرايط جوي به 800 هكتار برسد. سطح كشت در سال گذشته 650 هكتار بوده كه از اين سطح 33150 تن چغندرقند برداشت گرديد. كشت چغندرقند  بهاره در شيروان از 15 اسفند ماه شروع وتا پايان ارديبهشت ادامه يافته و در اول مهر ماه برداشت ميگردد كه زمان تحويل اين محصول به شركت توليدي قند شيروان از 25 مهر آغاز و تا 25 آذر ماه ادامه دارد.

ظرفيت فعاليت شركت توليدي قند شيروان 70% يعني 4000 تن چغندرقند در روز مي باشد كه در حال حاضرروزانه با ميزان 2800تن فعاايت مي كند ، ميزان شكر خام  توليدي از اين ميزان مصرف چغندرقند 400 تن مي باشد .ميزان توليد شكر سفيد از شكر خام  در سال گذشته 6300تن شكر سفيد بوده است. پيش بيني مي گردد  امسال   32000 تن شكر خام و 8950 تن شكر سفيد توليد گردد. در صورتيكه  اين ميزان در سال گذشته 22400تن شكرخام از 156000 تن چغندرقند بوده است. لازم به ذكر است كه چغندرقند مورد نياز اين شركت توليدي علاوه بر خراسان شمالي از استانهاي همجوار همچون خراسان رضوي ، سمنان و آذربايجان تأمين ميگردد.