اداره امور اراضی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
نام و نام خانوادگي : هادي اسلامي
سمت : رئيس اداره امور اراضي
مدرك تحصيلي : كارشناسي
رشته تحصيلي :مهندسي كشاورزي
سابقه كار : 7  سال
شماره تماس:09151889517
شماره اتاق:118
وظايف :
1-    رئيس اداره امور اراضي و هماهنگي بين نيروهاي زير مجموعه