امور اداري | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 فایل ها

 كسر خدمت مشمولين متاهل    حجم فايل:  102.17 KB
 منشور اخلاقي    حجم فايل:  278.2 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 1    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 2    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 3    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 4    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 5    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 6    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 7    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 8    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 9    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 10    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 11    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 12    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 13    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 14    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 15    حجم فايل:  257.25 KB
 قوانين و مقررات مرخصي و غيبت 16    حجم فايل:  64.31 KB