مقايسه عملكرد ارقام ذرت دانه اي در قالب مزرعه الگويي - 801075 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان