شيروان - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

در بازدید بعما آمده از باغات شهرستان علائم سفیدک سطحی مشاهده و دستور فنی توصیه  همراه با اطلاعیه توزع گریدید

 

برداشت پیله کرم ابریشم در شهرستان شیروان شروع گردید 

با حضور همکاران سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات استان و همکاران شهرستان کل گیری از برداشت پیله کرم ابریشم صندوق خرد زنان روستایی هنامه در مورخ 22/3/99 صورت گرفت 

 

 اطلاعات آموزشي کشاورزي

مقالات